ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญ: ผู้ช่วยผู้ว่าการภาครับเลือก นายก นายก รับเลือก ประธานบริการเยาวชน ที่ปรึกษานักเรียน แลกเปลี่ยนและโรแทเรียนที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนและการปกป้องเยาวชน วันที่ 2024-02-06

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

วัตถุประสงค์: เพื่อแนะนำโครงการเยาวชน แลกเปลี่ยน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เงื่อนไขการเข้า ร่วมโครงการและวงรอบของการทำงาน รวมถึง บทบาทหน้าที่ของสโมสรอุปถัมภ์ ที่ปรึกษาและ ผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยน และการปกป้องเยาวชน ซึ่งครอบคลุมโปรแกรม Interact, RYLA และ YE สัมมนา ผ่าน Zoom ID 3350119119 รหัส 11911 วันศุกร์ที 9 กพ. 2567 เวลา 19.30-21.00 น.

เอกสารเเนบ ::