ผวภ.วิชัย ชีวกนิษฐ์

ผู้ว่าการภาค 3350 ปีโรตารี 2566-2567

ผวภ. วิชัย ชีวกนิษฐ์
ประวัติผู้ว่าการภาค 3350 ปีโรตารี 2566-2567

ประวัติส่วนตัว

นาย วิชัย ชีวกนิษฐ์

เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2496

สมรสกับแอนน์กาญจนี ชีวกนิษฐ์ มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน

เข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีธนบุรี ในปี 2528

โดยได้รับการสปอนเซอร์จาก รทร.สุรจิตร ก้องวัฒนา และ อน.ดร.พิชัย บูรณะสมบัติ
การศึกษา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ดิ โอเพน ยูนิเวอร์ซิติ สหราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตลาดและผู้นําองค์กร มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ สหราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรกีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเพอร์ดู สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรปฏิบัติการนานาชาติ สถาบันอินเสียด ฝรั่งเศส สนับสนุนโดยบริษัทเวลคัม เพื่อเตรียมตัวรับตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง


 • ธุรกิจปัจจุบัน

  กลุ่มบริษัทเวลเท็ค เฮลธ์แคร์ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์ทางสาธารณสุข อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์การแพทย์ และชุดตรวจโรคความเร็วสูงให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


  งานสังคม
 • กรรมการร่างมาตรฐานยาจุดกันยุง สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • อนุกรรมการร่างหลักสูตรผู้ควบคุมงานกําจัดแมลง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • วิทยากรพิเศษภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากรฝึกอบรมการควบคุมโรติดต่อนําโดยแมลงให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกรมควบคุมโรค พ.ศ.2538-2541
 • สมาชิกคณะทํางานกําหนดมาตรการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 • ผลงานในโรตารี
 • รักษาคะแนนการประชุม 100% นับตั้งแต่เข้ามาเป็นโรแทเรียนเมื่อปี พ.ศ.2528
 • ผู้รับรางวัล Rotary International Service Above Self ปีโรตารี 2016-2017 และ 2020-2021
 • ดํารงตําแหน่งนายกสโมสรโรตารีธนบุรี ปีโรตารี 2017-2018 (ปีสโมสรครบรอบ 60 ปี)
 • ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3350 ปีโรตารี 2018-19, 2019-20, 2020-21
 • ดํารงตําแหน่งประธานอนุกรรมการโปลิโอ พลัส ปีโรตารี่ 2018-19, 2019-20, 2020-21
 • ประธานสมาชิกภาพภาค ปีโรตารี 2018-2019 ภาคได้ดําเนินการก่อตั้งสโมสรใหม่ทั้งสิ้น 7 สโมสร
 • ประธานสมาชิกภาพภาค ปีโรตารี 2021-2022 และ 2022-2023 ในระหว่างสองปีบริหารที่ผ่านมา ได้ร่วมกับประธานอนุกรรมการ ขยายสโมสร อน.ดร.พิชัย บูรณสมบัติ ก่อตั้งสโมสรใหม่แล้ว 14 สโมสร โดยมีสมาชิกใหม่ทั้งสิ้น 300 คน และจะยังคงดํารงตําแหน่ง ประธานสมาชิกภาพอีกหนึ่งสมัยในปีโรตารี 2023-2024 ควบคู่กับการดํารงตําแหน่งผู้ว่าการภาค เพื่อสานต่อนโยบายสมาชิกภาพ และวางรากฐานเพื่อส่งต่อภาคที่แข็งแกร่งขึ้นให้ประธานสมาชิกและผู้ว่าการภาคท่านต่อไป
 • ประธานจัดงานฉลองครบรอบ 60 ปีสโมสรโรตารีธนบุรี
 • จัดทําโครงการทุนสมทบระดับโลกทั้งสิ้น 8 โครงการเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่สโมสรโรตารีธนบุรีครบรอบ 60 ปี มูลค่ารวม 483,870 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 16.1 ล้านบาท)
 • ชักชวนและรวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิกให้แก่มูลนิธิโรตารีในโอกาสครบรอบ 60 ปีสโมสรโรตารีธนบุรีได้ 130,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 4 ล้านบาท)
 • ปีโรตารี 2017-2018 ทําหน้าที่นายกสโมสรโรตารีธนบุรี ได้ทําโครงการตู้อบเด็กจํานวน 45 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาล 39 แห่งทั่วทุกภาค
 • ประธานจัดงานเทิดไท้องค์ราชันย์ ของโรตารีในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค โดยภาค 3350 เป็นเจ้าภาพ


 • PROFILE

  Mr. Wichai Chivakanit

  Date Of Birth: 7 July 1953 (70 years old)

  Married to Rotary Ann Kanchanee Chivakanit with two children

  Joined the Rotary Club of Dhonburi in 1985,

  sponsored by Rtn.Surajit Kongwattana and PP.Dr.Pichai Buranasombati


  Education
 • BA Business Management, The Open University, UK
 • Certificate of Qualification, Marketing and Leadership, Cranfield University, UK
 • Certificate of Qualification, Entomology, Purdue University, USA
 • Certificate of Qualification, International Operations, INSEAD Business School, France Sponsored by Wellcome Singapore Private Limited as preparation for senior management position


 • Current business

  WellTech HealthCare group of companies manufactures and trades in public health pesticides, application equipment and rapid test kits. The group serves public health professionals both in the public and private sectors.
  Social contribution
 • Member of the standard drafting committee for mosquito coil at the Thai Industrial Standards Institute
 • Member of the Food and Drug Administration subcommittee for pest control supervisor training
 • Trainer for the Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University
 • Department of Disease Control trainer in vector control for nationwide local administrative offices in 1995-1998
 • Member of taskforce for policymaking for the expediter of hazardous substances registration, Food and Drug Administration


 • Rotary achievements
 • Maintained 100% attendance record since becoming a Rotarian in 1985.
 • Recipient of the Rotary International Service Above Self award RY 2016-2017 and RY 2020-2021.
 • Rotary Club of Dhonburi President RY 2017-2018 (Year of the Club's 60th anniversary).
 • Assistant Governor District 3350 RY 2018-2019, 2019-2020, and 2020-2021.
 • Chair of the Polio Plus subcommittee RY 2018-2019, 2019-2020, and 2020-2021.
 • Chair of District Membership Development Committee RY 2018-2019 during which oversaw the founding of seven Rotary Clubs, five of which in Thailand and two of which overseas. Personally advises the five clubs in Thailand for four years to allow the new clubs to grow sustainably.
 • Chair of District Membership Development Committee RY 2021-2022 and 2022-2023 during which worked with PP Dr Pichai Buranasombati, the District Club Expansion Subcommittee Chair, to found 15 Rotary Clubs, adding 300 members. In RY 2023-2024 will continue to chair the District Membership Development Committee alongside the District Governor- ship to ensure policy continuity.
 • Chair of the 60th Anniversary Celebration of the Rotary Club of Dhonburi which welcomed 650 guests, of which 120 were overseas Rotarians.
 • Initiated eight Global Grant projects to mark the 60th anniversary of the Rotary Club of Dhonburi valued at $483,870.
 • Raised $130,000 for The Rotary Foundation in the occasion of the 60th anniversary of the Rotary Club of Dhonburi.
 • As President of the Rotary Club of Dhonburi in Rotary Year 2017-2018 oversaw multiple global grant projects which donated 45 incubators to 39 hospitals across Thailand.
 • Chair of the organising committee for the four-district joint charitable activities, hosted by District 3350, to honour the His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej.