คณะกรรมการบริการขุมขน
District Community Service Committee

อผภ. ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี (บึงกุ่ม)
PP. Thanongsak Pongsri (Buengkum)
ประธาน ( Chair )