คณะกรรมการบริการบริการเยาวชน
Youth Service Committee

อผภ.ดร. ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ (สวนหลวง)
PDG.Dr. Chairat Prasertlum (Suan Luang, Bangkok)
ประธาน ( Chair )